Staże uczniowskie drogą do przyszłości | AKTUALNY

Tytuł projektu:

„Staże uczniowskie drogą do przyszłości” nr wniosku FESL.06.03-IZ.01-0063/23-003

Okres realizacji projektu

2024-02-01 - 2026-10-31

dla Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji

dla Działania: FESL.06.03-Kształcenie zawodowe

Celem głównym projektu realizowanego w okresie od 01.02.2024-31.10.2026 r., przez Wnioskodawcę - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach jest wspieranie równego dostępu uczniów na terenie woj. śląskiego do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w celu uzyskania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy.

Realizacja 300 h staży uczniowskich na terenie woj. śląskiego przez uczniów Technikum ZDZ w Katowicach w rzeczywistych warunkach pracy, u pracodawców, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie.

Nastąpi:

  • Wzrost uczestnictwa uczniów w wysokiej jakości edukacji zawodowej;
  • Wyrównanie szans edukacyjnych UP napotykających bariery o charakterze społecznym, ekonomicznym oraz edukacyjnym poprzez nabycie kompetencji zawodowych;
  • Poprawa oferty kształcenia zawodowego, tak aby było ono bardziej efektywne i lepiej odpowiadało potrzebom rynku pracy i przedsiębiorców;
  • Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby gospodarki;
  • Przygotowanie do mobilności na rynku pracy;
  • Wzmocnienie realizacji zasad równości szans KiM oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i niepełnosprawność.