PATRONATY

PATRONAT M-STUDIO s.c.

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowegow Katowicach oraz M-Studio s.c. podpisały porozumienie o współpracy w zakresie:

 1. Objęcia patronatem klas kierunku Technik fotografii i multimediów.
 2. Organizacji i realizacji praktyk zawodowych w siedzibie M-Studio s.c.
 3. Odbywania wizyt studyjnych w siedzibie M-Studio s.c.

Na zasadach odrębnie ustalonych strony mogą podejmować współpracę w zakresie organizacji zajęć dodatkowych, płatnych praktyk zawodowych dla wyrózniających się uczniów.


PATRONAT VIENNA HOUSE EASY KATOWICE

 

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowegow Katowicach oraz hotel Vienna House Easy Katowice podpisały porozumienie o współpracy w zakresie:

 1. Objęcia patronatem klas kierunku Technik technologii żywności.
 2. Organizacji i realizacji miesięcznych praktyk zawodowych dla uczniów.
 3. Odbywania wizyt studyjnych w hotelach sieci Vienna House.
 4. Organizacji zajęć dodatkowych w zakresie obsługi konferencji.
 5. Wzajemnej promocji medialno-fotograficznej.  
 6. Zajęć zawodowych na terenie hotelu.


PATRONAT GWSH

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 6 czerwca 2018 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach podpisały porozumienie  o współpracy w zakresie:

 1. promocji kształcenia zawodowego,
 2. pozyskiwania partnerów na rynku pracy i gospodarki,
 3. wspólnym aplikowaniem o dofinansowania w ramach projektów krajowych
  i europejskich.
 4. promocji kształcenia ustawicznego wśród pracowników i studentów GWSH,
 5. wzajemnym promowaniem oferty szkoleniowej, w tym dostosowanie oferty szkoleniowej ZDZ do potrzeb GWSH,
 6. objęciem przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. W. Korfantego
  w Katowicach patronatem klas kształcących w Technikum ZDZ w Katowicach
  w zawodach: technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich z kosmetyką,  technik obsługi turystycznej,
 7. objęciem przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. W. Korfantego
  w Katowicach patronatem klas kształcących w Technikum Lotniczym ZDZ
  w Katowicach w zawodach: technik eksploatacji portów i terminali, technik informatyk z innowacją e-sportową.

W ramach niniejszej umowy, GWSH zobowiązuje się do:

 1. udzielania wsparcia, w ramach posiadanych możliwości, w organizacji miejsc praktyk
  dla uczniów szkół zakładu: technik usług fryzjerskich, technik obsługi turystycznej, technik hotelarz,
 2. udzielania wsparcia, w ramach posiadanych możliwości, w organizacji miejsc praktyk
  dla uczniów szkół zakładu: technik eksploatacji portów i terminali, technik informatyk z innowacją e-sportową,
 3. umożliwienia ekspozycji materiałów promocyjnych ZDZ na terenie GWSH,
 4. prowadzenia, po dokonaniu dodatkowych uzgodnień wykładów lub ćwiczeń laboratoryjnych dla uczniów klas objętych patronatem (technik usług fryzjerskich, technik obsługi turystycznej, technik hotelarz),
 5. prowadzenia, po dokonaniu dodatkowych uzgodnień wykładów lub ćwiczeń laboratoryjnych dla uczniów klas objętych patronatem (technik eksploatacji portów
   i terminali, technik informatyk z innowacją e-sportową),
 6. umożliwienia uczniom klas objętych patronatem udziału w otwartych zajęciach organizowanych przez GWSH,
 7. udostępnienia uczniom ZDZ zbiorów Biblioteki Uczelni poprzez możliwość korzystania
  z czytelni GWSH,
 8. zapewniania uczniom możliwości zwiedzania Uczelni oraz poznawania zasad jej funkcjonowania.

    

PATRONAT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Uprzejmie informujemy, że 6 czerwca b.r. zostało podpisane porozumienie z Uniwersytetem Śląskim. Jego predmiotem jest nawiązanie współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Zakładem Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach.

W ramach umowy Uniwersytet zobowiązuje się do:

1)      objęcia patronatem klas Technikum oraz klas Technikum Lotniczego;

2)      prowadzenia przez nauczycieli akademickich wybranych zajęć językowych na terenie Szkoły;

3)      wspierania nauczycieli Szkoły w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;

4)      umożliwiania uczniom Szkoły udziału w wybranych zajęciach akademickich (wykładach, seminariach i warsztatach), prowadzonych na terenie Uniwersytetu;

5)      pomocy merytorycznej w organizowaniu konkursów językowych dla młodzieży szkolnej.

W ramach umowy Szkoła zobowiązuje się do:

1)      uczestniczenia w Śląskim Festiwalu Nauki, w Kongresie Oświaty oraz innych działaniach organizowanych przez Uniwersytet;

2)      prowadzenia zajęć obserwacyjnych dla studentów Uniwersytetu;

3)      prowadzenia zajęć obserwacyjnych w ramach prowadzonej w Szkole pracy pozalekcyjnej;

4)      umożliwienia prowadzenia badań wśród nauczycieli i uczniów Szkoły oraz ich rodziców, stanowiących podstawę prac licencjackich, magisterskich i naukowych;

5)      umożliwienia odbywania praktyk pedagogicznych studentom Uniwersytetu; organizacji działań promujących prowadzone w Uniwersytecie studia wyższe, obsługa fototechniczna wydarzeń prowadzonych na terenie Instytutu JęzykówRomańskich iTranslatoryki UŚ w Sosnowcu przez uczniów kierunku technik fotografii i multimediów.

      

    

 

PATRONAT POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 26 stycznia 2017 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej z siedzibą w Katowicach podpisały Porozumienie o współpracy, w ramach której realizowane będą różnorodne formy zajęć dydaktycznych dla uczniów.

Patronatem Wydziału IMM objęte zostały klasy Technikum  ZDZ, prowadzące kształcenie w zawodzie: technik fotografii i multimediów.

Porozumienie podpisali Dziekan Wydziału dr hab. inż. Jerzy Łabaj prof. nzw. Pol. Śl. oraz I Wiceprezes Zarządu ZDZ w Katowicach mgr Halina Kasznia.

W ramach współpracy i patronatu Wydział IMM będzie m.in. udostępniał bazę laboratoryjną, zapewniał obsługę dydaktyczną oraz prowadził wykłady na terenie Szkoły i Wydziału.

Nasi uczniowie będą mieli również możliwość uczestnictwa w zawodach sportowych o puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz w rozgrywkach sportowych ze studentami, a dla najlepszych, np. w obszarze wyróżnionych prac dyplomowych, laureatów konkursów z przedmiotów technicznych, Wydział Inżynierii Materiałowej ufunduje nagrody rzeczowe i upominki.